Nghiên cứu khoa học trong cơ sở giáo dục đại học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mỗi đơn vị. Lãnh đạo Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế đặc biệt quan tâm và khuyến khích cán bộ, người lao động thuộc Viện thực hiện công tác này. Sáng ngày 12/10/2021, Viện đã tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2022 tại số 05 Hà Nội, thành phố Huế.

     Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2022 gồm các thành viên: PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế - Chủ tịch hội đồng; TS. Nguyễn Tương Tri, Phó Viện Trưởng Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Thư ký; PGS. TS. Nguyễn Thám, PGS. TS. Lê Thị Hoa Sen - Ủy viên phản biện; TS. Lê Năm - Ủy viên hội đồng.

     Mở đầu buổi họp, TS. Nguyễn Tương Tri, Phó Viện Trưởng Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - ĐHH, Thư ký hội đồng tuyên bố lý do và công bố Quyết định số 1472/QĐ-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2022.

     PGS. TS. Nguyễn Hoàng Sơn đại diện Ban chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu, đề xuất mô hình sinh kế bền vững nhằm giảm thiểu mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu gây ra ở các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế” trình bày những nội dung cốt lõi của bản thuyết minh đề tài.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn đại diện Ban chủ nhiệm đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học Huế báo cáo thuyết minh đề tài.

     Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài công bố bản nhận xét Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế của các ủy viên phản biện. Các thành viên hội đồng đánh giá cao tính khả thi về các giải pháp và dự kiến sản phẩm khoa học của đề tài mà PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn trình bày. Ngoài ra, tại buổi họp các thành viên hội đồng còn được nghe nhiều ý kiến đóng góp bổ ích cho việc phát triển đề tài, nhiều vấn đề quan trọng cũng được các thành viên đề cập đến như: “ làm phong phú sản phẩm khoa học”, “công bố đề tài ở cấp quốc tế”, “ tăng kinh phí để thực hiện đề tài”...

     Sau khi bỏ phiếu, đề tài được tổng điểm hợp lệ 467 điểm, điểm trung bình cuối cùng là 93.4 điểm. Hội đồng nhất trí đề xuất PGS.TS. Nguyễn Hoàng Sơn chủ nhiệm đề tài: “Nghiên cứu, đề xuất mô hình sinh kế bền vững nhằm giảm thiểu mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu gây ra ở các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế” thực hiện từ năm 2022./.

Ngày 12/10/2021

Nguồn: Đình Lâm