Căn cứ vào Quyết định số 46/QĐ-ĐHH ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Huế

Nay, Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế thông báo Mã số thuế và số tài khoản như sau:

1. Mã số thuế: 3301671409

Tên tài khoản: Viện Đào tạo mở và CNTT Đại học Huế

3. Số tài khoản các Ngân hàng:

- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế:

129000074402

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế:

55110002328999

- Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế:

4000201008319

- Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Thừa Thiên Huế:

001843479999

 - Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế:

3714.0.1129902


 

 BỘ PHẬN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH