Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin kính thông báo kế hoạch tạm dừng và nâng cấp hệ thống Eleaning tại địa chỉ http://elearning-hoeit.edu.vn như sau: 

- Thời gian dự kiến nâng cấp: 1 tuần từ thứ hai (06/07/2021).

- Trong thời gian nâng cấp, tất cả các dịch vụ chạy trên hệ thống hỗ trợ học tập tạm ngưng  hoạt động.

Trân trọng!

Viện ĐTM&CNTT