Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học

Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 4 năm 2017, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

TB V/V Tuyển Sinh Đại Học Theo Hình Thức ĐTTX Tại Tỉnh Tây Ninh
Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế

Quyết định 468/QĐ-ĐHH, ngày 17 tháng 3 năm 2020, của Giám đốc Đại học Huế

Quy định Đào tạo từ xa trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ

Quyết định 1226/QĐ-ĐHH, ngày 24 tháng 8 năm 2020, của Giám đốc Đại học Huế

Về việc Quy định mức thu học phí ngành Quản lý đất đai năm 2021

Quyết định số 1209/QĐ-VĐTMCNTT Về việc Quy định mức thu học phí ngành Quản lý đất đai năm 2021

Thông báo về việc tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học

Thông báo về việc tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học cho Sinh viên khóa tốt nghiệp tháng 5/2021

Thông báo học online ngành Ngôn ngữ Anh Tháng 7 năm 2021

Thông báo học online ngành Ngôn ngữ Anh Tháng 7 năm 2021

Thông báo học Online ngành Luật tháng 6 năm 2021

Thông báo học Online ngành Luật tháng 6 năm 2021

Thông báo học Online ngành Luật Tháng 5 năm 2021

Thông báo học Online ngành Luật Tháng 5 năm 2021

Thông báo học Online ngành ngôn ngữ Anh Tháng 6

Thông báo học Online ngành ngôn ngữ Anh Tháng 6