Đường dây nóng: 0365.54.75.75
  • image description Tiếng Việt
  • image description English

Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học

2021-07-23

Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT, ngày 16 tháng 12 năm 2015, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội quy các lớp học online

2021-07-23

Quy định chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức miễn trừ trong ĐTTX trình độ đại học

2021-07-23

Quyết định 333/QĐ-ĐHH, ngày 30 tháng 3 năm 2018, của Giám đốc Đại học Huế.

Quy định về Tổ chức và quản lý đào tạo qua mạng tại Đại học Huế

2021-07-23

Quyết định 459/QĐ-ĐHH, ngày 12 tháng 3 năm 2020, của Giám đốc Đại học Huế.

Quy chế đào tạo trình độ đại học

2021-07-22

Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT, ngày 18 tháng 3 năm 2021, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Luật Giáo dục 2019

2021-07-22

Thành lập Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin trực thuộc Đại học Huế

2021-07-21

Quyết định 46/QĐ-ĐHH, ngày 13 tháng 01 năm 2020, của Giám đốc Đại học Huế

Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học

2021-07-09

Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 4 năm 2017, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế

2021-07-08

Quyết định 468/QĐ-ĐHH, ngày 17 tháng 3 năm 2020, của Giám đốc Đại học Huế

Quy định Đào tạo từ xa trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ

2021-07-07

Quyết định 1226/QĐ-ĐHH, ngày 24 tháng 8 năm 2020, của Giám đốc Đại học Huế