Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website của Trung tâm như thế nào?
 •  Rất đẹp
 •  Đẹp
 •  Bình thường
 •           
  Quy chế đào tạo
   
   

  QUI CHẾ, QUI ĐỊNH

  Tất cả các cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ viên chức, người lao động, các đơn vị đối tác cũng như toàn thể sinh viên tham gia học tâp chương trình Đào tạo từ xa tại Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế có trách nhiệm thực hiên đúng theo các qui chế, qui định sau:
   

  1.     Qui chế 

  Quy chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ,văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa (40/2003/QĐ - BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2003của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
  Qui chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa (Thông tư 10/2017/TT-BGDĐT Ban hành Qui chế đào tạo từ xa trình độ đại học có hiệu lực từ ngày 12/6/2017).
   

  2.     Các văn bản

  Luật Giáo dục đại học năm 2012 và Luật Giáo dục sửa đổi bổ sung năm 2019
  Văn bản hợp nhất số 17/VBHN - BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014, của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo
  Quyết định số 18/2017/QĐ- TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017, của Thủ Tướng chính phủ, quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học.
   

  3.     Qui định đối với sinh viên

  Căn cứ Qui chế học sinh. sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ- BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế qui định:
   

  Quyền và nghĩa vụ của sinh viên

   

  Quyền của sinh viên:

  -         Được thành lập Ban cán sự lớp.
  -         Được biết các thông tin liên quan đến khóa học, được Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế cung cấp chương trình, lịch trình học tập; phổ biến nội quy, quy chế về việc học tập, thực tập, thi hoặc xét tốt nghiệp.
  -         Được kiến nghị với Viện các giải pháp về xây dựng Viện, được đề đạt nguyện vọng và khiếu nại giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của sinh viên.
  -         Được tham gia các hoạt động do Viện tổ chức như: các chương trình giao lưu, phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học.
  -         Được miễn giảm học phí nếu là đối tượng theo qui định của Viện.
   

  Nghĩa vụ của sinh viên:

  -         Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Viện.
  -         Tôn trọng giáo viên, cán bộ, nhân viên của Viện; đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện nếp sống văn minh.
  -         Hoàn thành tốt nhiệm vụ, chượng trình học theo qui định; chủ động, tích cực trong học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống.
  -         Đóng học phí đúng thời hạn qui định.
   

  Các hành vi không được làm

  -         Xúc phạm danh dự nhân phẩm của cán bộ, giảng viên, nhân viện của Viện và của sinh viên khác.
  -         Gian lận trọng học tập: Quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi khi không được cho phép; học, thi, thực tập hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập hộ; tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác.
  -         Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học tập trung, thi; say rượu, bia khi đến lớp học tập trung, thi.
  -         Gây rối an ninh, trật tự, trong Viện hoặc nơi công cộng.
   

  Khen thưởng, kỷ luật sinh viên

   

  Khen thưởng

  -         Sinh viên có thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học; Sinh viên trong Ban cán sự lớp (lớp trưởng), được Viện khen thưởng vào cuối khóa học, trong lễ bế giảng trao bằng tốt nghiệp
   

  Kỷ luật sinh viên

  -         Sinh viên vi phạm quy định của Viện, Qui chế thi, học tập sẽ bị xử lý kỷ luật theo qui định hiện hành của Viện và quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  -         Nếu trường hợp sinh viên khai man lý lịch, sử dụng văn bằng tốt nghiệp không hợp pháp thì sẽ bị hủy bỏ kết quả học tập, xóa tên, báo về cơ quan đơn vị đang công tác và địa phương.
   

  4.     Qui định về tổ chức thi kết thúc học phần

  -         Trách nhiệm của cán bộ coi thi
  -         Quyền và nghĩa vụ của sinh viên trong kỳ thi
  -         Xử lý kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế thi
   

  5.     Qui định đối về tổ chức và quản lý đào tạo đại học hệ Từ xa

  Quyết định số 1226/QĐ-ĐHH, ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế, Ban hành Quy định Đào tạo từ xa trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ
   

  6.     Qui đinh tham gia hệ thống Elearning

  -         Qui định sử dụng hệ thống đào tao Elearning thực hiện Quyết định số 459/QĐ-ĐHH ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế

   -         Qui định tham gia Diễn đàn tin tức

  Ngày đăng: 01/04/2021
  ------------------------------------
  Trang trước   Bản in